He has "99 beautiful names"

Crossword clue He has "99 beautiful names" has 1 variant of answer:

All wariant incorrect